Reklamace vad zboží kupujícím

 1. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), zejména není bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 1. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím/spotřebitelem vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby činí 24 měsíců, není-li výrobcem uvedena lhůta delší a začíná běžet dnem převzetí zboží.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech.

 • vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla
 • vada vznikla nevhodným používáním zboží
 • vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem
 • vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží
 • vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce
 • zboží bylo poškozeno živly po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího.

 

 1. Práva plynoucí ze záruky

 

Kupující při uplatnění záruky má

 

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 1. Vyřízení reklamace

Kupující může oprávněnou reklamaci podat na emailovou adresu prodávajícího prodejna@nconzo.cz nebo poštou na adresu Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, prodejna odborné literatury, Vinařská 6, 603 00 Brno.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit:

 • reklamované zboží
 • stručný popis závady (v případě zaslání reklamace poštou)
 • doklad o prodeji zboží vystavený prodávajícím (daňový doklad).

Prodávající kupujícímu písemně (emailem) potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.

Doba od uplatnění reklamace až do jejího vyřízení prodávajícím se nezapočítává do záruční doby. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.