VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Prodejna odborné literatury

Vinařská 6, 603 00 Brno

IČ: 00023850

DIČ: CZ00023850

(dále jen prodávající)

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro spotřebitele při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího na adrese www.nconzo.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávající nabízí na www.nconzo.cz publikace a další doplňkový sortiment (dále jen zboží).

Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.

Ceny uvedené na www.nconzo.cz jsou ceny konečné, tj. včetně platné DPH a příp. slevy platné v době poslední aktualizace katalogu zboží. Zvlášť se účtuje poštovné. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek a příslušným ustanovením Občanského zákoníku. Pro uzavření kupní smlouvy, vč. Registrace a vyplnění objednávky zákazníkem, je předepsán český jazyk.

 A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.nconzo.cz jsou závazné. V rámci nové registrace a před podáním každé další objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Jejím potvrzením ze strany prodávajícího je uzavřena smlouva.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím. Kupující má možnost zkontrolovat a případně opravit již vložená vstupní data v registračním formuláři či objednávce ještě před odesláním objednávky.

Kupující obdrží emailem potvrzení o zařazení objednávky do databáze prodávajícího. Prodávající dále kupujícího dle potřeby informuje emailem o průběhu vyřízení objednávky. Objednávku lze zrušit pouze výjimečně a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení je třeba sdělit emailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu.

Prodávající si vyhrazuje právo omezit objednávku kupujícího, a to např. počtem kusů zboží na skladě. Pokud se zboží již nedodává, nebo je zcela vyprodané, je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem provedení storno objednávky (zrušení smlouvy). Pokud kupující za zboží již formou bezhotovostního převodu zaplatil, vrátí mu prodávající po zrušení smlouvy celou částku neprodleně zpět na jeho účet.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. dubna 2016 ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ( dále jako „Zákon“).

 B. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo podle § 1829 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, vrátit zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání), a to na vlastní náklady poštou.

Do zásilky s vráceným zbožím je kupující povinen vložit kopii daňového dokladu, který obdržel od prodávajícího se zbožím.

Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět příslušnou částku, a to způsobem odpovídajícím zvolené platbě za zboží a poštovné, není-li dohodnuto jinak.

 

C. Dodací podmínky a platební podmínky

  1. Dodací lhůta

Dodací lhůta u zboží na skladě činí zpravidla 10 pracovních dní od obdržení objednávky.

  1. Způsob dodání

Balíkem na dobírku prostřednictvím České pošty, s.p.

Osobní odběr v prodejně odborné literatury Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, 603 00 Brno. Odběr zboží je možný pouze v běžné otevírací době prodejny.

Pro vydání zboží je třeba uvést číslo objednávky nebo předložit kopii objednávky a uhradit na místě cenu zboží, nebyla-li úhrada provedena předem bankovním převodem.

  1. Poštovné a balné Česká republika

Prodávající účtuje při dodávce zboží poštou na dobírku na území České republiky poštovné dle platného ceníku.

  1. Způsob platby

Dle volby kupujícího a způsobu odběru zboží:

-          dobírka (k ceně zboží je připočítána sazba poštovného a dobírky)

-          bezhotovostní převod na základě faktury

-          hotově při převzetí zboží – platba se uskuteční v prodejně prodávajícího označené v objednávce a není zatížena žádným poplatkem.

 

 

  1. Součástí dodávky bude platný daňový doklad

 

 D. Bezpečnost

Provozovatel internetového obchodu www.nconzo.cz a jeho obchodní partneři se zavazují, že všechny údaje, které o kupujícím získají v souvislosti s provozem tohoto obchodu, budou považovány na důvěrné a že je žádným způsobem nezneužijí, ani je neposkytnou neoprávněným osobám.

 E. Archivace vad poskytnutých zákazníkem

Údaje o uskutečněných obchodech s kupujícím jsou archivovány v databázi prodávajícího.

Kupující, který nemá vůči prodávajícímu žádné nevypořádané závazky, má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se zavazuje v takovém případě nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím ze své databáze vymazat.

 F. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, která nejsou zvlášť upravena v těchto obchodních podmínkách, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb. (Zákon na ochranu spotřebitele) ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018 a prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.